โครงสร้างการบริหารโรงเรียนการบริหารจัดการ

             โรงเรียนบ้านห้วยทราย  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  งาน  คือ

งานวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารบุคล

งานบริหารทั่วไป

 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยทราย 


                                            ผู้อำนวยการโรงเรียน                 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


   งานวิชาการ          งานบุคคล                      งานงบประมาณ              งานบริหารทั่วไป

 


 - พัฒนาหลักสูตรฯ                    - วางแผนอัตรากำลัง/กำหนดตำแหน่ง        -นโยบายและแผนพัฒนาฯ                      - งานธุรการ      

 - พัฒนากระบวนการเรียนรู้          - เสริมสร้างประสิทธิภาพปฏิบัติราชการ       -จัดทำและเสนอของบประมาณ               - เลขานุการคณะกรรม

 - วัดผล/ประเมินผล                   - วินัย/การรักษาวินัย                             -ตรวจสอบติดตามประเมินผล                   การ สถานศึกษาฯ

 - วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  -การออกจากราชการ                            และรายงานการใช้เงินและผล                   -ประสานและพัฒนา          

  -พัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ                                                                     การดำเนินงาน                                      เครือข่ายการศึกษา

 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้                                                                        - ระดมทรัพยากรและการลงทุน                -จัดระบบบริหารและ

  -นิเทศติตาม                                                                                  เพื่อการศึกษา                                   - พัฒนาองค์กร    

 - แนะแนว                                                                                    - บริหารการเงิน                                  -เทคโนโลยีสารสนเทศ

 -ประกันคุณภาพภายใน                                                                     -บริหารบัญชี                                      -ดูแลสถานที่และสิ่ง

 -เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน                                                        -บริหารพัสดุและสินทรัพย์                     แวดล้อม

 -ประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น                                                                                   -จัดทำสำมะโนผู้เรียน

 -ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กรอื่นที่จัดการศึกษา                                                                -รับนักเรียน

                                                                                                                                                    -ส่งเสริมงานกิจการ                                                                                                                                               

                                                                                                                                                      นักเรียน

                                                                                                                                                     -ประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                                  -จัดระบบควบคุมภายใน

                                                                                                                                                 -บริการสาธารณะ

                                                                                                                                                 -งานอื่นๆ