แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต

แผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรต้านทุจริตโดยบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
31 ก.ค. 2562 20:33
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
31 ก.ค. 2562 20:33
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
31 ก.ค. 2562 20:33
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
31 ก.ค. 2562 20:33
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
31 ก.ค. 2562 20:34
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
31 ก.ค. 2562 20:34
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
31 ก.ค. 2562 20:34
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
31 ก.ค. 2562 20:34
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
31 ก.ค. 2562 20:34
Comments