การรับสมัครนักเรียน


 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย


เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาล  ๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       ปีการศึกษา ๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………..

 

                โรงเรียนบ้านห้วยทราย  จะดำเนินการรับสมัคร นักเรียนชั้นอนุบาล  ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้

          เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติของนักเรียน    ประจำการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร  

๑.๑ ชั้นนอนุบาลศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๑ ห้องเรียน  ๓๐  คน

๑.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๑ ห้องเรียน  ๓๐  คน                                                                                               ๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑  จำนวน ๑ ห้องเรียน  ๓๐  คน

     ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ๒.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ 

          ๒.๑ .๑ มีอายุครบ ๔ ปี บริบูรณ์ ( เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

          รับสมัคร   วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

           เวลา  ๐๘.๓๐   - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

           ประกาศผลและรายงานตัว

           วันที่ ๙  มีนาคม   ๒๕๖๒

           เวลา  ๐๙.๐๐   น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

 

       ๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

           ๒.๒.๑ มีอายุครบ ๗ ปี บริบูรณ์ ( เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

          รับสมัคร   วันที่ ๖  มีนาคม ๒๕๖๒ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

          เวลา  ๐๙.๐๐   -  ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

           ประกาศผลและรายงานตัว

           วันที่ ๑๗  มีนาคม   ๒๕๖๒

           เวลา  ๐๙.๐๐   น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

 

         ๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑  

            ๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

          รับสมัคร   วันที่  ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

          เวลา  ๐๙.๐๐    -๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

 

           ประกาศผลและรายงานตัว

           วันที่ ๓  เมษายน   ๒๕๖๒

           เวลา  ๐๙.๐๐   น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

 

     ๓. หลักฐานการสมัคร

          ๓.๑  สูติบัตร ( ฉบับจริง ) และสำเนาสูติบัตร

๓.๒  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อ นามสกุล ของนักเรียน

๓.๓  รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ( ขาว / ดำ หรือสี ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน )

๓.๔  นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒

                                                                ขอแสดงความนับถือ                        

                                                                     

                                                                    (นายสมัย วันนา)                                                                                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

 Comments