นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


       ผู้บริหารมีแนวทางในการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารบุคลากรทุกคนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมาย ดังนี้คือ

๒.๑ วิสัยทัศน์  ( Vision )

          มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานประเพณีใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาครูเป็นมืออาชีพ  และจัดการศึกษาได้มาตรฐานโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๒.๒  พันธกิจ  ( Mission )

          จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

          จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม

          ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

          พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ  เป็นครูมืออาชีพ

          จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนการสอน

          ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนรวมในการจัดการศึกษาและระดม  

    ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

          ๘. อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

.๓  เป้าหมาย (Goal)

          จัดการศึกษาให้นักเรียนในเขตบริการตามภาคบังคับ  ๙  ปี  ครบทุกคน

          นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

          นักเรียนทุกคนจบหลักสูตร  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

          มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ

บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ร่มรื่นน่าอยู่  น่าเรียน

ชุมชนให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการชุมชน  

               นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

.  นโยบาย

๑.  เร่งรัดการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

๒.      เร่งรัดคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.      ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนมีความรู้   คู่คุณธรรมมีสุขภาพที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔.      จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

๕.      ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ  มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.      เร่งปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้  และเอื้อต่อการเรียนการสอน

๗.      ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน  เพื่อหารแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

.๕  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

๑.      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

๒.      ซื่อสัตย์สุจริต

๓.      มีวินัย

๔.      ใฝ่เรียนรู้

๕.      อยู่อย่างพอเพียง

๖.      มุ่งมั่นในการทำงาน

๗.      รักความเป็นไทย

๘.      มีจิตสาธารณะ

.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร

๒.      ความสามารถในการคิด

๓.      ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔.      ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕.      ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

.๗ กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

๒.      ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.      ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕.      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา

๖.      พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลำบาก

 

.๘  กลยุทธ์โรงเรียนบ้านห้วยทราย

          ๑.  ปลูกฝังความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

          ๒.เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ลดอัตราการออกกลางคัน  และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

          ๓.ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

๔.เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

          .สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาธิบาลในสถานศึกษา

Comments