ประวัติโรงเรียน


๑.๑ ประวัติย่อของโรงเรียนบ้านห้วยทราย

               โรงเรียนบ้านห้วยทรายตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.๒๔๘๓  โดยนายอำเภอเมืองเลย มีครู  ประจำการ  ๒  คนคือ  นายเพชร  อินทจันทร์  ครูใหญ่และนายกนก  เกตะวันดี  ครูสายผู้สอน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมูลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  เปิดเรียนครั้งแรกมีจำนวนนักเรียน  ๔๕  คน  โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนประชาบาล  ตำบลนาโคกวัดบ้านห้วยทราย  ได้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลกกดู่ ๕ วัดบ้านห้วยทราย  และต่อมาได้มีเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหม่โดยตัดชั้นมูลศึกษาออกไปให้คงเหลือไว้แต่ชั้น  ป.๑ ๔  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนบ้านห้วยทราย   สังกัดกลุ่มโรงเรียนบ้านโป่ง

                ปี พ.ศ.๒๕๐๒  คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นในบริเวณที่ดินของโรงเรียนจำนวน ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  ใช้เวลาในการปลูกสร้างถึง พ.ศ.๒๕๑๐  จึงแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  และย้ายนักเรียนจากศาลาวัดไปเรียนอาคารหลังใหม่

                ปี พ.ศ.๒๕๒๒  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน  แบบ ป. ๑ ซ        จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  ที่หมู่บ้านห้วยทรายคำ  และย้ายนักเรียนชั้น ป.๔ ๗  มาเรียนที่อาคารนี้

                ปี พ.ศ.๒๕๒๓  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ฉ         จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียนเพิ่มอีก  และย้ายนักเรียนชั้น ป.๑ ๓  มารวมกันไว้ทั้งหมด

               ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๓  ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาล  ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.๒๕๒๑  สังกัดกลุ่มโรงเรียนกกดู่

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  เปิดชั้นขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นม.๑  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด  ๘  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง

              ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านห้วยทราย  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๔๗  บ้านห้วยทรายคำ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   สังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อที่ จำนวน  ๒  แปลง  แปลงที่  ๑  ตั้งอยู่บ้าน ห้วยทราย   หมู่ที่  ๓  จำนวน  ๑๗  ไร่  ๒  งาน  ใช้เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราจำนวน  ๑,๔๐๐  ต้น ปลูกเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๕๐ แปลงที่  ๒  เป็นสถานที่โรงเรียนในปัจจุบัน  มีเนื้อที่จำนวน  ๑๗  ไร่  ๓  งาน  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีห้องเรียนจำนวน   ๑๑ ห้องเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มีนักเรียน จำนวน  ๑๕๑  คน   มีครู  ๑๔ คน  เป็นชาย  ๔ คน หญิง  ๑๐  คน  ครูอัตราจ้าง ๒ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ธุรการ ๑ คน และภารโรง ๑ คน

  

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยทราย

        ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

นายเพชร  อินทจันทร์

ครูใหญ่

๒๔๘๓ -  ๒๔๘๕

นายพัน    สิงสถิตย์

ครูใหญ่

๒๔๘๕ ๒๔๙๐

นายหนู  พรหมภักดี

ครูใหญ่

๒๔๙๐ - ๒๔๙๕

นายบุญมา   ศรีปูณะ

ครูใหญ่

๒๔๙๕ - ๒๕๑๗

นายทับทิม   ศรีวงษา

ครูใหญ่

๒๕๑๗ – ๒๕๑๗

นายวิจิตร   บุตรดีสุวรรณ

ครูใหญ่

๒๕๑๗ – ๒๕๒๗

นายระเบียบ   จันทะนา

ครูใหญ่

๒๕๒๗- ๒๕๒๗

นายไพโรจน์  เสาวนนท์

ครูใหญ่

๒๕๒๗-๒๕๒๗

นายกาศ   ลุนาหา

            รักษาการครูใหญ่

๒๕๒๗ – ๒๕๒๘

๑๐

นายมังกร  ศิริกันรัตน์

ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่

๒๕๒๘ – ๒๕๓๑

๑๑

นายผดุง  แสงสว่าง

อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ

๒๕๓๑ – ๒๕๔๙

๑๒

นายถนอม  กุลจณีย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒๕๔๙ – ๒๕๖๐

๑๓

นายสมัย  วันนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

Comments