กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านห้วยทราย


ลำดับที่

 

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

1

นายนิยม   กองผอด

ประธานคณะกรรมการ

2

นายธงชัย  ตะฮวด

ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นายศุภชัย  ทานิล

ผู้แทนครู

4

นายอภิสิทธิ์ พุทธทองศรี

ผู้แทนองค์กรเอกชน

5

นางธนพร  มนตรี

ผู้แทนส่วนท้องถิ่น

6

นายพอใจ  ไชยศณีฮาด

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

นายบัวลอง ไชยศรีฮาด

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8

นายชาติชาติ  สุจิมงคล.

ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

9

นายสมัย  วันนา

กรรมการและเลขานุการ

Comments