กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 ก.ย. 2562 07:17 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 ก.ย. 2562 07:16 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 ก.ย. 2562 07:16 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-2565.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 ก.ย. 2562 23:24 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา.pdf จาก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 ก.ย. 2562 23:24 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 ก.ย. 2562 23:23 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
1 ก.ย. 2562 23:14 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ แผนปฏิบัติการประจำปี 2562.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
1 ก.ย. 2562 23:13 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัตราชการ-ปี2562.docx จาก แผนปฏิบัติการประจำปี
29 ส.ค. 2562 21:49 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
29 ส.ค. 2562 21:48 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ กำหนดค่าเป้าหมาย22.pdf กับ เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
29 ส.ค. 2562 21:45 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
29 ส.ค. 2562 21:23 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
29 ส.ค. 2562 21:22 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย สร้าง เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
29 ส.ค. 2562 21:04 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข ระบบประกันคุณภาพภายใน
29 ส.ค. 2562 21:04 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายใน
26 ส.ค. 2562 00:38 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข รูปภาพกิจกรรม
26 ส.ค. 2562 00:36 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ 69138407_441555320038662_27265702230491136_n.jpg กับ รูปภาพกิจกรรม
26 ส.ค. 2562 00:35 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ 68834867_1235495593289690_8146246757878071296_n.jpg กับ รูปภาพกิจกรรม
26 ส.ค. 2562 00:26 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข รูปภาพกิจกรรม
26 ส.ค. 2562 00:25 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ 261658.jpg กับ รูปภาพกิจกรรม
26 ส.ค. 2562 00:25 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ 261657.jpg กับ รูปภาพกิจกรรม
26 ส.ค. 2562 00:25 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ 261656.jpg กับ รูปภาพกิจกรรม
26 ส.ค. 2562 00:25 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แนบ 261655.jpg กับ รูปภาพกิจกรรม
21 ส.ค. 2562 21:35 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
19 ส.ค. 2562 21:18 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนผังโรงเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า