วิสัยทัศน์ พันธกิจ

           ปรัชญาของโรงเรียน      

มนส.ส  ปฏิสรณํ”“สติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 

สีประจำโรงเรียน

 เขียว  ขาว

 ผู้บริหารมีแนวทางในการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารบุคลากรทุกคนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมาย ดังนี้คือ

 

     วิสัยทัศน์( Vision )

  มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานประเพณีใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาครูเป็นมืออาชีพ  และจัดการศึกษาได้มาตรฐานโดยชุมชนมีส่วนร่วม

     พันธกิจ( Mission )

          จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

          จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม

          ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

          พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ  เป็นครูมืออาชีพ

          จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนการสอน

          ๖ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนรวมในการจัดการศึกษาและระดม  

    ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

          ๘. อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


 

Comments